pozyczka online

Regulamin imprezy masowej Regałowisko

 

Organizator : Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,

Miejsce: Bielawa ul. Wysoka 1 - OWW Sudety,

Data: 19 - 20.08.2016

1) Wszystkie osoby będące na imprezie masowej odbywającej się na OWW „SUDETY” podczas Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 w Bielawie są zobowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.Wszystkie osoby wchodzące na teren imprezy muszą poddać się kontroli osobistej oraz kontroli bagażu, kontrola dokonywana jest przez służbę ochrony przy wejściu na teren. Nie poddanie się kontroli skutkuje nie wpuszczeniem danej osoby na teren imprezy.

2) Miejscem Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 jest teren zamknięty oznaczony płotami i tablicami informacyjnymi.

3) Na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 mogą przebywać tylko osoby z ważnym biletem i opaską identyfikacyjną na ręku, oraz posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez organizatora.

4) Na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 w czasie trwania koncertów obowiązuje zakaz rejestracji audio- wizualnej i fotografowania bez zgody organizatora.

5) Osoby niepełnoletnie do 15 roku życia mogą przebywać na terenie REGAŁOWISKA 2016 tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby do 13 roku życia wchodzą bezpłatnie na teren festiwalu. Powyżej 13 roku życia należy posiadać normalny bilet wstępu.

6) Uczestnicy Regałowiska – Bielawa Reggae Festiwal 2016 oraz wszystkie inne osoby znajdujące się na terenie festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7) Nie mają prawa wstępu na teren Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016:
- osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
- osoby wnoszące broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, napoje w puszkach i opakowaniach szklanych, kartonowych wszelakiej maści, środki odurzające lub substancje psychotropowe, osoby posiadające zwierzęta bez smyczy i kagańca oraz aktualnej książeczki szczepień,
- odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty o których mowa wyżej,
- osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem (z fotografią i adresem),
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Wchodząc na teren festiwalu, zabronione jest wnoszenie swojego jedzenia oraz picia, niezależnie od ilości.

8) Każda osoba zakłócająca porządek usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu usunięta zostanie przez Policję lub przekazana policji przez ochronę.

9) W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 powinny:
- natychmiast powiadomić służby porządkowe,
- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów służb informacyjnych,
- unikać paniki,
- kierować się do przejść ewakuacyjnych,
- nie utrudniać dojazdu pojazdom ratowniczym.

10) Przepisy karne:
- kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności,
- kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowej, podlega karze grzywny.
- rozbicie namiotu poza wyznaczonymi miejscami karane będzie mandatem.

11) Wszelkie prawa do nazwy i logo „Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016” są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 będą sprzedawane wyłącznie na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

12) Osobom, którym odmówiono wstępu na teren imprezy „Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016” lub przebywania na niej, lub  które usunięto z terenu imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą o imprezach masowych  nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet ani inne roszczenia.

13) Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza oczywiście zwrotem kwoty w wysokości wydrukowanej na bilecie na odwołaną imprezę.

14) Osoby przyjeżdżające na festiwal ze zwierzętami zobowiązane są do pilnowania zwierząt oraz bezwzględnego trzymania psów, w tym również małych na smyczy oraz w kagańcu oraz posiadania przy sobie aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia.

15) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

16) Wszyscy uczestnicy Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2016 dla własnego poczucia bezpieczeństwa i wygody zobowiązani są przestrzegać niniejszy Regulamin.

17) Każda osoba kupująca bilet na imprezę akceptuje regulamin imprezy.

Regulamin imprezy zostanie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej przy wejściu na OWW Sudety oraz na budynku socjalnym OSIR (dawne MCKF) oraz będzie dostępny do wglądu u organizatorów imprezy.