pozyczka online
Regulamin obiektu
OWW Sudety Bielawa
18-19.08.2017

1) Wszystkie osoby będące na imprezie masowej na OWW Sudety Bielawa są zobowiązane zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2) Nie maja prawa wstępu na obiekt:

- osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

- osoby wnoszące broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,

- odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia,

- że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa wyżej,

- osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem (z fotografią i adresem),

3) Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe,

a w przypadku stawiania oporu usunięta zostanie przez Policję,

 

4) W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:

- natychmiast powiadomić służby porządkowe,

- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów służb informacyjnych,

- unikać paniki,

- kierować się do wyjść ewakuacyjnych,

- nie utrudniać dojazdu pojazdom ratowniczym.

5) Przepisy karne:
- kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności,

- kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny,

- kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny.

Regulamin obiektu zostanie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej przy wejściu na OWW Sudety oraz na drzwiach budynku socjalnego OSIR.