Przejdź do treści

Zasady organizacji mediów 2022


ORGANIZACJA MEDIÓW NA FESTIWALU: Regałowisko Reggae Rock Festiwal 2022

Akredytacja MEDIA:

  • upoważnia dziennikarzy do przebywania na terenie festiwalu przeznaczonym dla publiczności, w strefie dla gości festiwalu (lub specjalnej strefie przygotowanej dla dziennikarzy jeśli taka będzie udostępniona) oraz do uczestniczenia w konferencjach prasowych z artystami w czasie wyznaczonym przez Organizatora.
  • upoważnia fotografów do wejścia pod scenę, na teren fosy dla fotoreporterów pod opieką koordynatora. Zdjęcia można wykonywać w trakcie trwania pierwszych trzech utworów muzycznych każdego koncertu. Akredytacja upoważnia również do wykonywania zdjęć podczas konferencji prasowych z artystami w czasie wyznaczonym przez Organizatora.

 

Zasady organizacji mediów prasowych Regałowisko 2022

 

1.Akredytacje prasowe przyznawane są przez organizatora festiwalu Regałowisko 2022 Reggae Rock Festiwal na podstawie złożonych wniosków akredytacyjnych.

– Mediom patronackim oraz mediom lokalnym – bezpłatnie (1 sztuka)

– Pozostałym odpłatnie w kwocie 50 pln.

2. Do składania wniosków akredytacyjnych uprawnione są osoby zatrudnione w instytucjach medialnych lub pracujące na ich zlecenie. Zgłoszenia od osób prywatnych, robiących zdjęcia na swój użytek, będą odrzucane.
3. Wniosek akredytacyjny można pobrać na stronie festiwalu pod adresem www.regalowisko.pl w dziale „dla prasy”. Zgłoszenia akredytacji należy dokonać do dnia 5 sierpnia 2022 r. drogą mailową na adres: media@regalowisko.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn oraz cofnięcia jej ze względu na naruszenie przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu lub nieprzestrzeganie regulaminu festiwalu.
5. Akredytacja upoważnia do nie biletowanego wstępu na teren ośrodka Campingu Sudety w Bielawie podczas trwania festiwalu Regałowisko Reggae Rock Festiwal 2022. Akredytacje prasowe udzielane są na cały czas trwania festiwalu tj. 19-20.08.2022.
6. Akredytacje prasowe można odbierać od dnia 19.08.2022 r. w opaskowni festiwalu, po okazaniu dowodu tożsamości, karty mediowej (dla akredytacji odpłatnych: pod warunkiem dokonania opłaty akredytacyjnej).
7. Organizator zapewnia akredytowanym dziennikarzom specjalne identyfikatory z napisem „MEDIA”. Identyfikatory powinny być umieszczone w miejscu widocznym dla organizatorów i ochrony festiwalu.
8. Legitymacja prasowa nie uprawnia do przebywania w strefach zamkniętych festiwalu (scena, teren za sceną).
9. Dziennikarze akredytowani na festiwalu Regałowisko Reggae Rock Festiwal 2022 są zobowiązani w ciągu 14 dni od zakończenia festiwalu przesłać do organizatorów materiały: artykuły prasowe, relacje, recenzje, fotogalerie powstałe po festiwalu, a wskazane jako cel akredytacji prasowej. Organizator załączy je do dokumentacji festiwalu Regałowisko 2022 Reggae Rock Festiwal. Nie przesłanie w/w materiałów w wyznaczonym terminie zobowiązuje organizatora do naliczenia opłaty w wysokości karnetu Regałowiska w cenie z dnia festiwalu tj. 150,00 zł

 

Zasady przeprowadzania wywiadów:

1. Organizatorzy przygotują ogólnodostępne dla mediów konferencje z zagranicznymi artystami, na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

2. Poza konferencjami istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadów indywidualnych, po wcześniejszym umówieniu się i uzyskaniu zgody Organizatora.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń na wywiady indywidualne to 17.08.2022 godzina 12:00. Prosimy o kontakt na adres e-mail: media@regalowisko.pl 

4. Czas trwania wywiadu indywidualnego to max. 15 minut.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się artysty na konferencję prasową lub odmowę udzielania wywiadu przez artystę.

 

Zasady fotografowania:

1. Na 5 min przed rozpoczęciem każdego z koncertów każdy fotoreporter powinien pojawić się w miejscu do tego wyznaczonym. Zostanie on powiadomiony o warunkach robienia zdjęć oraz po ścisłą opieką koordynatora zostanie odprowadzony na teren przeznaczony dla fotoreporterów.

2. Po minięciu określonego czasu fotoreporterzy odprowadzeni zostają przez koordynatora do strefy ogólnodostępnej dla uczestników festiwalu.

3. W przypadku spóźnienia na spotkanie z koordynatorem, traci szanse na wykonanie zdjęć podczas koncertu.

 

Zasady rejestracji materiałów video:

1. Na 5 min przed rozpoczęciem każdego z koncertów każdy fotoreporter powinien pojawić się w miejscu do tego wyznaczonym. Zostanie on powiadomiony o warunkach filmowania oraz po ścisłą opieką koordynatora zostanie odprowadzony na scenę.

2. Po minięciu określonego czasu fotoreporterzy odprowadzeni zostają przez koordynatora do strefy ogólnodostępnej dla uczestników festiwalu

3. W przypadku spóźnienia na spotkanie z koordynatorem, traci szanse na wykonanie realizację materiału video podczas koncertu.

 

Wszyscy akredytowani dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania regulaminu festiwalu Regałowisko Reggae Rock Festiwal 2022, w tym zasad organizacji mediów oraz postanowień Ustawy o prawie prasowym. Wysłanie wniosku akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Pytania w sprawie akredytacji prasowych prosimy kierować przed festiwalem na adres mailowy: media@regalowisko.pl .

Skip to content