Przejdź do treści

Regulamin Imprezy Masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Regulamin imprezy masowej Regałowisko

Organizator : Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,

Miejsce: Bielawa ul. Wysoka 1 – Jezioro Bielawskie,

Data: 9 – 10.08.2019

Każdy uczestnik kupując bilet na imprezę, akceptuje jej regulamin i zobowiązuje się w pełni do jego przestrzegania.

1) Wszystkie osoby będące na imprezie masowej odbywającej się na Jeziorze Bielawskim podczas Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 w Bielawie są zobowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2) Miejscem Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 jest teren zamknięty oznaczony płotami i tablicami informacyjnymi.

3) Na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 mogą przebywać tylko osoby z ważnym biletem i opaską identyfikacyjną na ręku, oraz posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez organizatora.

4) Na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 w czasie trwania koncertów obowiązuje zakaz rejestracji audio-wizualnej i fotografowania bez zgody organizatora.

5) Osoby niepełnoletnie do 15 roku życia mogą przebywać na terenie REGAŁOWISKA 2019 tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby do 12 roku życia wchodzą bezpłatnie na teren festiwalu. Powyżej 12 roku życia należy posiadać normalny bilet wstępu.

6) Uczestnicy Regałowiska – Bielawa Reggae Festiwal 2019 oraz wszystkie inne osoby znajdujące się na terenie festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7) Nie mają prawa wstępu na teren Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019:
– osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
– osoby wnoszące broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, napoje w puszkach i opakowaniach szklanych, kartonowych wszelakiej maści, środki odurzające lub substancje psychotropowe, osoby posiadające zwierzęta bez smyczy i kagańca oraz aktualnej książeczki szczepień,
– odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w celu kontroli osób wchodzących na teren imprezy,
– osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem (z fotografią i adresem),
– osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Wchodząc na teren festiwalu, zabronione jest wnoszenie swojego jedzenia oraz picia, niezależnie od ilości. Zabrania się wnoszenia, posiadania i zażywania substancji odurzających takich jak narkotyki wszelkiego rodzaju, dopalacze i substancje psychotropowe na całym terenie imprezy.

8) Każda osoba zakłócająca porządek usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu usunięta zostanie przez Policję lub przekazana policji przez ochronę.

9) W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 powinny:
– natychmiast powiadomić służby porządkowe,
– stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów służb informacyjnych,
– unikać paniki,
– kierować się do przejść ewakuacyjnych,
– nie utrudniać dojazdu pojazdom ratowniczym.

10) Przepisy karne:
– kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności,
– kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowej, podlega karze grzywny.
– rozbicie namiotu poza wyznaczonymi miejscami karane będzie mandatem.

11) Wszelkie prawa do nazwy i logo „Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019” są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2018 będą sprzedawane wyłącznie na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

12) Osobom, którym odmówiono wstępu na teren imprezy „Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019″ lub przebywania na niej, lub  które usunięto z terenu imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą o imprezach masowych  nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet ani inne roszczenia.

13) Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza oczywiście zwrotem kwoty w wysokości wydrukowanej na bilecie na odwołaną imprezę. Zwrot wartości biletów nie należy się w momencie nie przyjazdu któregoś z artystów lub zmian w line upie, gdyż bilet kupowany jest na cały festiwal lub dany dzień koncertowy, a nie na poszczególny koncert. Zwrot biletów należy się tylko i wyłącznie w momencie odwołania całego festiwalu przez organizatora. Zwrot nie należy się w momencie odwołania części koncertów z powodu siły wyższej takich jak deszcz, wiatr lub inne czynniki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się koncertu.

14) Osoby przyjeżdżające na festiwal ze zwierzętami zobowiązane są do pilnowania zwierząt oraz bezwzględnego trzymania psów, w tym również małych na smyczy oraz w kagańcu oraz posiadania przy sobie aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia.

15) Uczestnicy festiwalu kupując bilet i przebywając na terenie imprezy wyrażają zgodę na uwiecznianie ich wizerunku w formach audio-wizualnych przez media wyznaczone przez Organizatora oraz na rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku w ramach promocji festiwalu.

16) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

17) Wszyscy uczestnicy Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 dla własnego poczucia bezpieczeństwa i wygody zobowiązani są przestrzegać niniejszy Regulamin.

18) Każda osoba kupująca bilet na imprezę akceptuje regulamin imprezy.

Regulamin imprezy zostanie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej przy wejściu na Jezioro Bielawskie oraz na budynku socjalnym OSIR oraz będzie dostępny do wglądu u organizatorów imprezy.

Skip to content