Przejdź do treści

Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

OWW Sudety Bielawa w trakcie

odbywania się Festiwalu Regałowisko

9-10.08.2019

Każdy uczestnik kupując bilet na imprezę, akceptuje regulamin obiektu i zobowiązuje się w pełni do jego przestrzegania.

1) Wszystkie osoby będące na terenie imprezy Festiwal Regałowisko na OWW Sudety Bielawa są zobowiązane zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

2) Miejscem Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 jest teren zamknięty oznaczony płotami i tablicami informacyjnymi.

3) Na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019mogą przebywać tylko osoby z ważnym biletem i opaską identyfikacyjną na ręku, oraz posiadacze akredytacji i zaproszeń wydanych przez organizatora.

4) Na terenie Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019 w czasie trwania koncertów obowiązuje zakaz rejestracji audio- wizualnej i fotografowania bez zgody organizatora.

5) Osoby niepełnoletnie do 15 roku życia mogą przebywać na terenie REGAŁOWISKA 201820 tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby do 12 roku życia wchodzą bezpłatnie na teren festiwalu. Powyżej 13 roku życia należy posiadać normalny bilet wstępu.

6) Uczestnicy Regałowiska – Bielawa Reggae Festiwal 2019 oraz wszystkie inne osoby znajdujące się na terenie festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7) Nie mają prawa wstępu na teren Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019:

– osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

– osoby wnoszące broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, napoje w puszkach i opakowaniach szklanych, kartonowych wszelakiej maści, środki odurzające lub substancje psychotropowe, osoby posiadające zwierzęta bez smyczy i kagańca oraz aktualnej książeczki szczepień,

– odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w celu kontroli osób wchodzących na teren imprezy – osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem (z fotografią i adresem),

– osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Wchodząc na teren na którym odbywa się festiwal, zabronione jest wnoszenie swojego jedzenia oraz picia, niezależnie od ilości. Zabrania się wnoszenia, posiadania i zażywania substancji odurzających takich jak narkotyki wszelkiego rodzaju, dopalacze i substancje psychotropowe na całym terenie imprezy.

8) Każda osoba zakłócająca porządek usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu usunięta zostanie przez Policję lub przekazana policji przez ochronę.

9) Osobom, którym odmówiono wstępu na teren imprezy „Regałowisko – Bielawa Reggae Festiwal 2019” lub przebywania na niej, lub  które usunięto z terenu imprezy nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet ani inne roszczenia.

10) Osoby wchodzące na teren festiwalu ze zwierzętami zobowiązane są do pilnowania zwierząt oraz bezwzględnego trzymania psów, w tym również małych, na smyczy oraz w kagańcu oraz posiadania przy sobie aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia.

11) Każda osoba kupująca bilet na imprezę akceptuje regulamin obiektu i imprezy.

12) Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe,

a w przypadku stawiania oporu zostanie powiadomiona Policja celem podjęcia działania.

13) W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:

– natychmiast powiadomić służby porządkowe,

– stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów służb informacyjnych,

– unikać paniki,

– kierować się do wyjść ewakuacyjnych,

– nie utrudniać dojazdu pojazdom ratowniczym.

14) Przepisy karne obowiązujące na wyznaczonym terenie imprezy masowej:
– kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności,

– kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny,

– kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny.

Regulamin obiektu zostanie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej przy wejściu na OWW Sudety oraz na drzwiach budynku socjalnego OSIR.

Skip to content